Federal Secretary

 

 1.

 Mr. Habib Ullah Khan Khattak

 2.

 Ch. Muhammad Azam Samma

 3.

 Mr. Shaukat Hayat Durrani

 4.

 Mr. Sikandar Ismail Khan

 5.

 Mr. Suhail Aamir

6.

 Mr. Khalid Masood Chaudhary